Menu
Vyhledávání
Obec Kučerov
Obec
Kučerov

Obecní úřad
Kučerov 59,
682 01 Vyškov 1

Hodiny pro veřejnost o letních prázdninách:

Pondělí: 9.00 - 11.00 hod.

Středa: 13.00 - 15.00 hod.

Oznamujeme, že od 15.7. - 21.7.2024 bude Obecní úřad z důvodu čerpání dovolené zcela uzavřen.

 

Služby a poplatky

Poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Kučerov vydalo obecně závaznou vyhlášku za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na všechny fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Kučerov, na cizince s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů tamtéž a na fyzické osoby, které mají na území obce Kučerov ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Základní sazba místního poplatku za komunální odpad je stanovena od 1.1. do 31.12. běžného roku a činí 800,- Kč / poplatníka / rok.

Možnosti úhrady:

Bezhotovostním převodem na účet obce č. 5220731/0100 (KB, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť a je různý pro úhradu poplatku za komunální odpad nebo za psa, bude Vám sdělen po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem. 
Hotově na pokladně obecního úřadu v Kučerově
 

Poplatek je splatný jednorázově vždy do 28.2. nebo ve dvou splátkách a to do 28.2. a do 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek zaplatit vznikla. Za nezletilé děti platí poplatek jejich zákonní zástupci (rodiče). 

OZV 1/2021 za provoz systémushromažďování, sběru, přepravy třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Poplatek za psa

 

Zastupitelstvo obce Kučerov vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na fyzické osoby s trvalým pobytem v Kučerově a právnické osoby se sídlem na území obce Kučerov, které jsou držiteli psa staršího 3 měsíců.

Podmínkou je trvalý pobyt, resp. sídlo firmy držitele psa na území obce Kučerov. Poplatek se platí za držení psa staršího 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla firmy platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.   Osvobození od poplatku je za předpokladu splnění podmínek pro poskytnutí osvobození vymezeno podle čl. 6. obecně závazné vyhlášky.

Nový držitel psa se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku ze psů. U nově narozených štěňat vzniká poplatková tovinnost od 3. měsíce věku psa. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém podání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Průkaz totožnosti, popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP-P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o sirotčím důchodu, o vdovském / vdoveckém důchodu, důchodový výměr u starobního důchodce, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad, který umožňuje osvobození držitele psa od poplatku na základě zvláštního právního předpisu.

Potřebné formuláře: 
Přiznání k poplatku - přihlášení   GDPR – pes – informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů   Oznámení zániku poplatkové povinnosti - odhlášení,  Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku

V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na obecním úřadě, Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou. Formuláře lze zaslat elektronicky.

Základní sazba za jednoho psa je stanovena od 1.1. do 31.12. běžného roku a činí:

                           za 1. psa            za druhého a každého
                                                      dalšího psa téhož držitele           

                           100,- Kč                     100,- Kč
 

Možnosti úhrady: 

bezhotovostním převodem na účet obce č. 5220731/0100 (KB, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, který je vygenerován pro každého poplatníka zvlášť a je různý pro úhradu poplatku za komunální odpad nebo za psa, bude Vám sdělen po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem.

hotově na pokladně obecního úřadu v Kučerově

Poplatek je splatný jednorázově vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek zaplatit vznikla. 

OZV o místním poplatku ze psů

 

Pronájem hrobových míst

Pronájem hrobového místa na pohřebišti v Kučerově slouží k uložení zpopelněných lidských ostatků v urnách a k uložení lidských pozůstatků do hrobu.

Nájem hrobového místa na pohřebišti v Kučerově vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště, kterým je Obec Kučerov a nájemcem. Před uzavřením nájemní smlouvy musí být vyřešena otázka vlastnictví hrobového zařízení (rám, náhrobek). Z hlediska práva je hrobové zařízení posuzováno jako stavba, protože je spojeno se zemí a musí mít svého vlastníka. Zpopelněné lidské ostatky a lidské pozůstatky do hrobu je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště. Nájemce je povinen poskytnout provozovateli veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. K provedení pohřbení lidských pozůstatků do hrobu je také nutno provozovateli předložit list o prohlídce zemřelého.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • osobně v úředních dnech, tj. v pondělí a středu v době od 8:00 – 11:00 a 14:00 – 15:00 hod. (ve středu do 18.00 hod.) na Obecním úřadě, Kučerov 59 - evidence, změny
  • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)kucerov.cz s elektronickým podpisem
  • doručit na podatelnu obecního úřadu, Kučerov 59, 682 01 Kučerov.
    Jaké doklady je nutné mít s sebou: Průkaz totožnosti.

Potřebné formuláře: 
Oznámení o uložení urny do hrobu   Žádost o vyzvednutí urny z hrobu  
V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na obecním úřadě, Kučerov 59, 682 01 nebo na webu v sekci Hroby. Formuláře lze zaslat elektronicky.

Výši nájemného a úhrady za služby s nájmem spojené stanovuje Zastupitelstvo obce Kučerov. Nájemné a úhrada za služby s nájmem spojené jsou splatné nejpozději do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy. S účinností od 01.01.2018 činí roční nájemné 600,- Kč /urnový hrob, 700,-Kč/jednohrob, 1.000,-Kč/dvojhrob. Celková výše částky za pronájem hrobového místa se vypočítá podle skutečné výměry hrobového místa. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 10 let.

Možnosti úhrady: 

bezhotovostním převodem na účet obce č. 5220731/0100 (KB, a.s.) s uvedením variabilního symbolu, tj. číslo smlouvy, bude Vám sděleno po Vašem dotázání telefonicky nebo e-mailem. 
Hotově na pokladně obecního úřadu v Kučerově

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×

Hlášení rozhlasu

rozhlas

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:56
TÝDEN:1078
CELKEM:224721